#

Care este procedura de atestare a întreprinderilor sociale? WESTART

Care este procedura de atestare a întreprinderilor sociale?

Atestatul se acordă acelor întreprinderi sociale care dispun prin actele de înființare și funcționare respectarea următoarelor criterii:

  • acționează în scop social și/sau în interesul general al comunității;
    • alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare;
    • se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;
    • aplică principiul echității sociale față de angajați, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferențe care să depășească raportul de unu la opt.

Atestatul se eliberează de către agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă. Acesta se acordă pe o perioadă de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii dacă se face dovada că sunt respectate condițiile ce au stat la baza acordării lui.

Persoanele juridice de drept privat trebuie să depună sau să transmită prin postă cu confirmare de primire la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă,în a cărei rază teritorială își au sediul, următoarele documente:
1. Cerere pentru acordarea atestatului completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii Nr.219/2015 privind economia socială sau, după caz, în anexa nr. 6, în situația în care se solicită concomitent și acordarea mărcii sociale.
2. Actele de înființare și funcționare, în copie, certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită în acest scop, care să conțină o serie de prevederi din care să reiasă faptul că întreprinderea are scop social și respectă principiile și criteriile economiei sociale, iar activitatea desfășurată servește scopului social ales.
Termenul de soluționare a cererii este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentației.

Nu se percep taxe pentru emiterea atestatului.

 

Sharing: