#

Ce este marca socială? WESTART

Ce este marca socială?
Marca socială este forma de certificare a întreprinderilor sociale de inserţie si cuprinde:

  • certificatul care atestă statutul de întreprindere sociala de inserție;
    • un element specific de identitate vizuală, care se aplică în mod obligatoriu asupra produselor realizate sau a lucrărilor executate ori a documentelor care demonstrează prestarea unui serviciu.

Care este procedura pentru acordarea mărcii sociale?

Atenție! Poți obține marca socială doar dacă ai obținut și atestatul de întreprindere socială!

Întreprinderea socială de inserție, respectiv întreprinderea socială care a obținut atestatul, depune sau transmite prin poștă, cu confirmare de primire, la agențiile de ocupare în a căror rază teritorială își are sediul, următoarele documente:
• cerere pentru acordarea mărcii sociale, completată după modelul prevăzut în normele metodologice;
• situația privind personalul angajat cu contract individual de muncă, conform modelului prevăzut in normele metodologice;
• contractele individuale de muncă ale persoanelor aparținând grupului vulnerabil, în copie;
• documentele care atestă apartenenţa la grupul vulnerabil, în copie.

Termenul de soluționare este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentației complete.
Marca socială se consideră acordată de la data emiterii certificatului. Certificatul se identifică prin serie, număr și data eliberării și se tipărește în format tipizat.
Certificatul se acordă pe o perioadă de 3 ani.

Nu se percep taxe pentru emiterea certificatului.

 

Sharing: