Asociația PartNET are declarate câștigătoare în anul 2017 și 2018 peste 25 proiecte cu parteneri naționali, care urmăresc în aceeași măsură acțiuni strategice în vederea susținerii egalității de şanse, dezvoltare durabilă, Inovaţie şi TIC, abordare transnaţională, abordare interregională, creşterea participării pe piaţa muncii, a îmbunătăţirii nivelului educaţional, creşterii accesului la serviciile sociale, îmbunătăţirii condiţiilor de locuire şi reabilitării spaţiilor urbane, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare prin mobilizarea şi animarea comunităţii şi a partenerilor locali în dezvoltarea locală, crearea unui Grup de Acțiune Locală (GAL) şi elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locală, la nivelul următoarelor programe:

În cadrul Programului Operaţional Capital Uman s-au depus și aprobat cereri de finanțare pentru axele:

  •   Axa prioritară 3: “Locuri de muncă pentru toți”, OS 3.7 “Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană” promovând îmbunătăţirea sectorului de întreprinderi prin dezvoltarea resurselor umane și creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană;
  •   Axa prioritară 4: “Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, promovând propuneri cu impact social şi economic deosebit de important asupra dezvoltării integrate a comunităţilor marginalizare;
  •   Axa prioritară 4: “Incluziunea socială și combaterea sărăciei” O.S 4.8 “Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical”, promovând îmbunătăţirea inflastructurii de sănătate publică prin acțiuni de formare și creștere a nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, din domeniul medicinei de urgență, oncologic, bolilor transmisibile, bolilor rare, bolilor endocrine;
  •   Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin activități de animare și facilitare a comunităților, crearea unor Grupuri de Acțiune Locală (GAL) și elaborarea unor Strategii de Dezvoltare Locală;
  •    Axa prioritară 6: Educație și competențe, O.S. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, promovând incluziunea şi egalitatea de şanse prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale a copiilor, reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învațământul preșcolar, primar și secundar de calitate;
  •   Axa prioritară 6: Educație și competențe O.S 6.13, 6.14 “Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii” promovând creșterea gradului de ocupare pe piața forței de muncă a absolvenților din școli profesionale/licee tehnologice, prin optimizarea ofertei educaționale, furnizând servicii de informare, consiliere și orientare profesională;
  • De asemenea Asociaţia PartNET a dezvoltat proiecte pentru parteneri instituţii publice vizând introducerea / extinderea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020:
  •   Axa prioritară 1: “Administrație publică și sistem judiciar eficiente”, “Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative”, cererea de proiecte CP 2/2017 (MySMIS: POCA/111/1/1) promovând creșterea capacității de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern și optimizând procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.
  •   Axa prioritară 2: “Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, cererea de proiecte CP4/2017 promovând îmbunătățirea durabilă a eficacității managementului la nivel local precum și furnizarea unor înalte standarde de cunoștințe și expertiză pentru funcționarii publici din cadrul instituțiilor;