SMIS 106405
Programe educationale pentru personalul din scolile defavorizate din judetul Bacau
106405

Axa prioritară 6: Educație și competențe

  • Prioritatea de investiții 10i: ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”

    Programul  „ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”

     

    Solicitant : Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dâmbovița în calitate de Lider, în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională – Partener 1, Școala Gimnazială Specială Târgoviște – Partener 2 și Asociația PARTNET – Parteneriat pentru dezvoltare durabilă – Partener 3.

     

Autoritatea de management a programului: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

Prin activitățile propuse în cadrul proiectului, vor fi vizate toate cele 3 teme secundare prevăzute în GSCS “Scoală pentru toți”. Campania de promovare(A1.1) va promova participarea parentală la îngrijirea și educația timpurie a copilului (IETC) și importanța acesteia pentru dezvoltarea copiilor. Campaniile de informare, identificare și selecție a tinerilor / adulților care au abandonat timpuriu scoala, în vederea înscrierii acestora la programe de tip ADS vor aborda și va prezenta într-o manieră inovativă beneficiile finalizării studiilor prin intermediul serviciilor ce se vor subcontracta de catre Solicitant.

Proiectul vizează, de asemenea, tema secundară privind îmbunatatirea accesibilității, a utilizării și a calitătii tehnologiilor informației și comunicațiilor prin crearea Centrului Interactiv de Educație Creativă din incinta Școlii Gimnaziale Speciale din Târgoviște unde se vor desfăsura cursuri interactive și inovative de TIC.

Cea de-a treia temă secundară, respectiv nediscriminarea, va fi vizată de proiect prin intermediul subvențiilor și al kit-urilor ce vor conține îmbrăcăminte, încălțăminte, produse de igiena ce vor fi acordate în mod nediscriminatoriu tuturor copiilor înscrisi în proiect, dar si al subvențiilor acordate în mod nediscriminatoriu profesorilor ce vor participa la programele de dezvoltare a competențelor.

Obiectivele generale

Obiectivul general al proiectului îl constituie promovarea unor servicii educaționale de calitate în județul Dâmbovița orientate pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive, prin creșterea participării la învătământul ante-preșcolar și prescolar a copiilor cu cerințe educaționale speciale, asigurarea accesului egal la o educație de calitate a elevilor, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și cei din mediul rural/ comunitațile dezavantajate socio-economic, reintegrarea tinerilor în sistemul educațional, precum și îmbunătățirea competențelor personalului didactiv din învățământul pre-universitar din județul Dâmbovița. În acest sens, se va furniza un răspuns educațional coordonat și cuprinzător, intervenții integrate la multiple niveluri de învățământ, direct legate de părăsirea timpurie a școlii, educația timpurie, învățământ primar, învățământ secundar inferior și învățământ secundar superior.

Se va urmari îmbunatățirea profilului educațional, respectiv valorificarea la maxim a competențelor existente pentru a asigura creșterea calității vieții, ținând cont de contextul local actual și pornind de la situațiile și capabilitățile actuale ale acestor elevi și cadre didactice. Efectul produs de proiect este unul pozitiv și pe termen lung, prin consolidarea, educarea și accesarea potențialului maxim profesional al cadrelor didactice și personalului de sprijin din grupul țintă și crearea unor premise nediscriminatorii, contribuind astfel la realizarea obiectivului specific al apelului.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS 1: Sporirea gradului de acces al copiilor la educația timpurie – învățământ ante-preșcolar, preșcolar și școlar. Campaniile de informare derulate în cadrul proiectului vor creste nivelul de conștientizare a importanței educației și beneficiile participării parentale la îngrijirea și educația timpurie a copiilor ante-preșcolari și preșcolari cu cerințe educaționale speciale. Prin informarea corectă a părinților și a copiilor se urmărește, de asemenea, reducerea ratei de părăsire timpurie a școlarilor prin cresterea gradului de conștientizare cu privire la importanța participării echitabile și non-driscriminante a copiilor în învățământul obligatoriu și pentru promovarea valorilor incluziunii sociale și școlare. Campaniile de informare derulate în cadrul proiectului vor avea un impact pozitiv și rezonant pentru pârinți, cu efecte pe termen lung pentru copiii acestora.

OS 2: Susținerea și dezvoltarea capacităților de adaptare-integrare, prevenirea dezadaptării și a izolării pentru 120 de copii antepreșcolari și preșcolari cu cerințe educaționale speciale sau care aparțin grupurilor vulnerabile. Prin furnizarea programelor de consiliere educațională, prin furnizarea activităților pregatitoare, educative și de orientare destinate ante-preșcolarilor și preșcolarilor si prin organizarea workshop-urilor de sănătate, igiena și nutritive dedicate copiilor preșcolari se urmărește dezvoltarea abilităților emoționale, prevenirea dezadaptării și a izolarii sau creșterea stimei de sine acolo unde este necesar a copiilor ce aparțin grupurilor vulnerabile sau au CES/dizabilități înscrisi în grupul țintă.

OS 3: Îmbunătățirea sistemului educațional pentru 460 de elevi prin dezvoltarea Centrului Interactiv de Educație Creativă în Școala Gimnazială Specială din Târgoviște. Prin furnizarea cursurilor interactive TIC se vor dezvolta abilitățile cognitive și de socializare a preșcolarilor, iar prin implementarea programului “Help After School” si Târgul educațional “Handmade with love” ce se va organiza atat pentru elevii cu CES din Școala Gimnazială Specială din Târgoviște, cât și pentru copiii din școlile de masă aparținând grupurilor vulnerabile sau care au CES, se vor dezvolta abilitățile practice, deprinderilor de munca și va dezvolta imaginația și creativitatea copiilor. De asemenea, prin intermediul workshop-uri lor interactive și inovative se va oferi sprijin părinților în educația și formarea copiilor cu cerințe educaționale speciale.

OS 4: Creșterea numărului de tineri ce se reîntorc în sistemul educațional prin înscrierea a 60 de tineri în programe de tip “A doua Șansă”. Programul de tip “A doua șansă” se adresează adolescenților, tinerilor, adulților, proveniți din medii sociale diverse și cu vârste variate, care nu au urmat sau nu au finalizat învățământul primar și gimnazial și le oferă acestor categorii de persoane posibilitatea continuării și finalizării învățământului obligatoriu fără a fi nevoite să-și întrerupă eventualele activități profesionale sau familiale în care sunt angrenate.

OS 5: Îmbunătățirea competențelor pentru 116 cadre didactice, personal de sprijin si persoane aparținând echipelor manageriale din școlile țintă. Acest obiectiv se va realiza prin furnizarea programelor de dezvoltare profesională a cadrelor didactice și personalului de sprijin în domenii care contribuie la prevenirea/reducerea părăsirii timpurii a școlii, precum: educația parentală și implicarea părinților, dezvoltarea copilului, prevenirea/reducerea absenteismului și abandonului școlar, școala atractivă/incluzivă (non-discriminare, multiculturalitate, gândire pozitivă, facilitarea învățării etc.), metode de predare/învățare activ-participative, interactive și centrate pe copil, implicarea comunității în viața școlii și alte domenii care răspund nevoii identificate la nivelul școlii/grădiniței/creșei sprijinite în proiect.

Personalul ce face parte din echipele manageriale vor participa la un schimb de experiență și la programe de instruire/cresterea a capacității profesionale în domeniul elaborării, implementării, monitorizării și evaluării strategiilor/planurilor locale de prevenire/reducere a părăsirii timpurii a scolii, inclusive pentru identificarea copiilor în risc de abandon școlar, dezvoltarea și implementarea planurilor educaționale individualizate, atragerea de resurse pentru scoală, leadership si orice alt domeniu care contribuie la întărirea capacității echipei manageriale de a gestiona absenteismul și abandonul scolar.

Activitățile previzionate în cadrul proiectului sunt:

Activitatea 1 Campanii de informare, conștientizare locală și promovare a înscrierii copiilor la creșă/gradiniță/școala, va avea următoarele rezultate: R1: Minim 100 000 de persoane(copii de vârstă ante-preșcolară, preșcolară și școlară, părinți) informate cu privire la importanța educației timpurii și a finalizării educației obligatorii, R2: 1 personaj supererou creat și promovat în cadrul campaniei de promovare, R3: 20 de serii de benzi desenate realizate la finalizarea proiectului, R4: 11 600 de benzi desenate diseminate la finalizarea proiectului, R5: 1 site web realizat la finalizarea proiectului, R7: 1 spot TV realizat în cadrul proiectului, R8: 150 de difuzari ale spotului TV realizat la finalizarea proiectului, R9: 3000 de flyere în formă de supererou realizate în cadrul proiectului, R10: 3000 de flyere în forma de supererou diseminate la finalizarea proiectului, R11: 3000 de insigne în forma de supererou create la finalizarea proiectului, R12: 3000 de insigne in forma de supererou diseminate la finalizarea proiectului, R13: 30 de bucati siluete supererou create în marime naturală.

Activitatea 2 –  Îmbunătățirea calității sistemului educațional pentru 50 copii ante-preșcolari din județul Dâmbovița va avea urmatoarele rezultate: R14: 50 de ante-preșcolari integrați în sistemul educațional, R15: 50 de părinți consiliați cu privire la importanța participării parentale la îngrijirea și educația timpurie a copiilor, în cadrul ședințelor de consiliere individuală și de grup, R16: 50 de subvenții pentru creșă acordate în cadrul proiectului, R17: 50 de kituri pentru ante-preșcolari ce conțin haine, încălțăminte și produse de igiena acordate în cadrul proiectului, R18: 50 de ante-preșcolari pregătiți în vederea înscrierii într-un nou ciclu școlar în cadrul proiectului, R19: 50 de kituri pentru ante-preșcolari ce conțin rechizite (ghiozdan, penar, creioane, plastilină, abac, hârtie creponată, caiete, etc) acordate în cadrul proiectului.

Activitatea 3 – Creșterea calității procesului de educație pentru un numar de 70 de preșcolari din județul Dâmbovița va avea urmatoarele rezultate: R20: 1 Centru Interactiv de Educație Creativă din Școala Gimnazială Specială din Târgoviște, R21: 5 profesori instruiti în vederea utilizării softului ce va fi utilizat în cadrul orelor interactive de TIC ce se vor organiza in Centrul Interactiv de Educatie Creativă din Școala Gimnazială Specială din Târgoviște, R22: 5 profesori formati din Școala Gimnazială Specială în cadrul proiectului, R23: 70 de preșcolari informați cu privire la regulile de sănătate, igiena și nutriție sănătoasă, R24: 1 workshop intitulat “Sănătate orală și prevenția gripei” organizat în cadrul proiectului, R 25: 1 workshop intitulat “Nutriție sănătoasă” organizat în cadrul proiectului, R26: 1 workshop intitulat “Igiena Corporală” organizat în cadrul proiectului, R27: 70 de kit-uri ce contin îmbrăcăminte, încălțăminte și produse de igiena oferite în cadrul proiectului, R28: 70 de kit-uri ce conțin rechizite oferite în cadrul proiectului, R29: 70 de subvenții acordate în cadrul proiectului, R30: 70 de copii preșcolari din Scoala Gimnazială Specială din Târgoviște și din celelalte școli ce participă în cadrul proiectului carora li s-au dezvoltat abilitățile cognitive și de socializare, R31: 70 de preșcolari consiliați cu privire la importanța continuării studiilor, R32: 1 Ghid de prevenire și corectare a tulburărilor de limbaj și comunicare, pentru părinți și cadre didactice și modul de utilizare, R33: 70 de preșcolari pregătiți în vederea înscrierii într-un nou ciclu școlar în cadrul proiectului.

Activitatea 4 – Îmbunătățirea sistemului educațional pentru 460 de copii din judetul Dâmbovița va avea următoarele rezultate: R34: 1 școală amenajată în urma programului “Școala prietenoasă”, R35: 100 de profesori instruiți în cadrul programului Parteneriat educativ Școală-familie comunitate un success al procesului educațional, R36: 100 de profesori instruiți în cadrul programului Creativitate și inovare în procesul instructiv-educativ, R37: 100 de kituri oferite profesorilor în cadrul proiectului, R38: 100 de subvenții acordate profesorilor în cadrul proiectului, R39: 100 persoane care beneficiază de hrană oferite în cadrul proiectului profesorilor ce participă la programele de dezvoltare profesională a cadrelor didactice și a personalului de sprijin, R40: 460 copii cu cerințe educaționale speciale care apartin Școlii Gimnaziale Speciale, din scolile de masă și care aparțin grupurilor vulnerabile care beneficiază de servicii educaționale inclusive și de calitate în cadrul programului “Help After School”, R41: 460 de kituri de rechizite oferite în cadrul proiectului, R42: 460 de kituri cu haine, încălțăminte și produse de igiena oferite in cadrul proiectului, R43: 460 de persoane care beneficiaza de hrană oferite în cadrul programului “Help After School”, R44: 460 de părinți informați și consiliați cu privire la metodele de îmbunătățire a condiției copiilor ce au CES și modalități de a le acorda sprijin în parcursul educațional, R45: 460 de copii cu cerințe educaționale speciale și care aparțin grupurilor vulnerabile ce vor beneficia de sprijin îmbunătățit din partea părinților, dar si a profesorilor datorită workshopurilor interactive și inovative.

Activitatea 5 – Organizarea târgului educațional „Handmade with love” cu scopul dezvoltării imaginației și creativității copiiilor din județul Dâmbovița va avea urmatoarele rezultate: R46: 460 de copii ce vor participa la târgul educațional “Handmade with love”, cu scopul dezvoltării abilităților practice, a deprinderilor de muncă, dezvoltării imaginației și creativității prin intermediul confecționarii unor produse simple de către copiii cu CES din județul Dâmbovița, R 47: 1 seminar “Educatori între egali”, R 48: 460 de persoane care beneficiaza de hrană în cadrul Târgului Educațional.

Activitatea 6 – Creșterea numarului de tineri care au abandonat scoala/adulti care nu și-au finalizat educația obligatorie care se reintorc în sistemul educațional în județul Dâmbovița va avea urmatoarele rezultate: R49: 3 campanii de informare și constientizare asupra beneficiilor finalizării învățământului obligatoriu, R50: 1 spot radio realizat în cadrul proiectului, R51: 30 de postări promovate pe pagina de social-media în cadrul proiectului, R52: 300 de afise A3 realizate în cadrul proiectului, R53: 300 de afise A3 diseminate în cadrul proiectului, R54: 1000 de flyere realizate în cadrul proiectului, R 55: 1000 de flyere diseminate în cadrul proiectului, R 56: 60 de tineri/adulti identificati și selectati pentru participarea la programul de tip “ A Doua Sansa”, R 56 :60 de tineri/adulti ce au finalizat programele de tip “A Doua Sansa”, R57: 60 de persoane care beneficiază de mâncare, primite de tinerii/adulții inscrisi in programele de tip “A doua Sansa”, in fiecare weekend, timp de 1 an, R58: 60 de subvenții acordate tinerilor/adulților înscrisi în programele de tip “A doua Sansa”.

Activitatea 7 – Furnizarea programelor de dezvoltare a capacității resurselor umane pentru echipele manageriale din unitățile de învățământ de la nivelul județului Dâmbovița va avea urmatoarele rezultate: R59: 16 persoane care fac parte din echipele manageriale ale instituțiilor de învățământ înscrise în cadrul proiectului, participante la programul de dezvoltare a capacității profesionale – Parteneriat educative Scoală-familie-comunitate – un success al procesului educațional, R 60: 16 persoane care fac parte din echipele manageriale ale instituțiilor de învățământ înscrise în cadrul proiectului participante la programul de dezvoltare a capacității profesionale Creativitate și inovare în procesul instructive-educativ, R61: 16 persoane care fac parte din echipele manageriale ale instituțiilor de învățământ înscrise în cadrul proiectului participante la programul de dezvoltare a capacității profesionale – Expert identificare și accesare surse de finanțare externe, R62: 16 kituri oferite pentru cadrele didactice ce fac parte din echipele manageriale ale instituțiilor de învățământ înscrise în cadrul proiectului, R63: 16 persoane care beneficiază de hrană, respectiv cadrele didactice ce fac parte din echipele manageriale ale instituțiilor de învățământ înscrise în cadrul proiectului, R 64: 1 schimb de experiență în Italia pentru 16 persoane care fac parte din echipele manageriale ale unităților de învățământ din județul Dâmbovița înscrise în proiect, R65: 1 Ghid de bune practici realizat dupa schimbul de experiență din Italia, R66: 5 Seminarii organizate cu scopul dezvoltării unui parteneriat între crese, gradinițe și școli pentru a transfera metodele de învățare inovative accumulate în cadrul schimbului de experiență, R67: 1 rețea de mentori creată la nivel local în cadrul proiectului.

Activitatea 8 – Activitati transversale va avea urmatoarele rezultate: RA 68: 1 proiect implementat și finalizat, RA 69: 12 întâlniri de coordonare a proiectului, RA 70: 12 RTF-uri elaborate, RA 71: minim 12 cereri de rambursare depuse, RA 72: 20 achiziții, RA 73: 1 antet al proiectului, RA 74: 1 website al proiectului funcțional, RA 75: 4 roll-up-uri, RA 76: 300 pixuri, RA 77: 300 mape, RA 78: 100 afise, RA 79: 1000 pliante, RA 80: 1 spot radio elaborat și difuzat la nivel local, RA 81: 1 spot TV elaborat și difuzat la nivel local, RA 82: 1 comunicat de presă publicat la începutul proiectului, RA 83: 1 comunicat de presă publicat la finalizarea proiectului, RA 84: 30 de participanți la conferința de lansare a proiectului, RA 85: 30 de participanți la conferinta de diseminare a rezultatelor proiectului.

SI TU CONTEZI! – Imbunatatirea calitatii serviciilor educationale pentru elevii cu dizabilitati si CES din judetul Dambovita prin interventii armonizate cu nevoile acestora

4.3 Dezvoltarea si implementarea programului “Help After School” pentru 460 de copii din judetul Dambovita.

Prin dezvoltarea programului “Help After School” se doreste reducerea abandonului scolar si sporirea gradul de motivare al elevilor pentru participarea activa la procesul educational, ajungand la un nivel superior de valorizare a importantei educatiei in viata copiilor. Proiectul va dezvolta si implementa programul “Help After School”(HAS),pentru un numar de 460 de copii, asigurandu-se astfel si participarea scolara a copiilor cu CES/dizabilitati sau a copiilor ce apartin grupurilor vulnerabile..Prin aceasta activitate se doreste furnizarea aceluiasi tip de serviciu tuturor copiilor inscrisi in proiect, nondiscriminatoriu, de aceea copiii cu CES ce invata in Scoala Gimnaziala Speciala din Targoviste, cei ce au CES si invata in scolile de masa din grupul tinta si cei ce apartin grupurilor vulnerabile vor beneficia de programul “Help After School”, timp de 1 an fiecare copil din grupul tinta. Programul va oferi o serie de activitati extracurriculare inovative care vor viza formarea si dezvoltarea competentelor specific invatamantului primar/invatamantului secundar, dezvoltarea personala si interpersonala/ pregatirea pentru viata, precum activitati la Centrul de Arta – olarit, teatru, pictura, origami – 1 data/saptamana.

5.1 Organizarea targului educational „Handmade with love” cu scopul dezvoltarii abilitatilor practice, a deprinderilor de munca, dezvoltarii imaginatiei si creativitatii prin intermediul confectionarii unor produse simple de catre 460 de copii

In cadrul acestui targ, produsele realizate in cadrul activitatii 4.3 – Dezvoltarea si implementarea progamului “Help After School” pentru 460 de copii din judetul Dambovita, la Centrul de Arta – casute pentru pasari, semne de carte, bratari handmade, picturi pe sticla sau pe lemn, globuri, martisoare, betele, produse realizate la cursul de origami si altele vor fi comercializate in cadrul acestui targ. Copiii isi vor dezvolta creativitatea si vor invata sa lucreze si sa creeze cu ajutorul mainilor, iar scolile isi vor suplimenta fondurile necesare activitatii scolare cu ceva bani castigati in urma vanzarii obiectelor. Acest eveniment va fi intens mediatizat, prin inchirierea unei Caravane pentru a informa un numar cat mai mare de persoane din judetul Dambovita despre Targ.  De asemenea, se vor organiza concursuri si diferite provocari ingenioase, precum si o parada a costumelor si mastilor.

Proiect finanțat în cadrul programului    Profesori motivați în școli defavorizate,  cofinanțat din Fondul Social European

prin Programul Operațional Capital

Uman 2014 – 2020.

 

Perioada de implementare:

mai 2018 octombrie 2020

(durata proiectului: 36 luni)

Valoarea totală a proiectului este de 7.885.448,40 lei din care:

7.885.448,40 lei, valoarea totală eligibilă a proiectului;

7.779.755,12 lei, contribuție nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională

105.693,28 lei contribuție proprie parteneri