Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

MOVE UP - cod SMIS 135254

Creșterea nivelului de calificare al angajaților din regiunile Nord-Vest și Centru

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul proiectului constă în creșterea participării a 651 de angajați din regiunile Nord-Vest și Centru, la programele de formare profesionala continuă, cu accent pe persoanele adulte cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârstă de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, prin actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competentelor forței de munca și promovarea unor căi de învățare flexibile, utilizând inclusiv acțiuni de consiliere profesionala și tutorat, precum și programe de formare profesionala continuă, corelate cu nevoile specifice ale grupului țintă.
 • Lider: Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă
 • Partener: HR SPECIALISTS SRL
 • Durata proiectului: 24 de luni
 • Zona de implementare: Proiect implementat la nivelul regiunilor CENTRU și NORD – VEST; Județe: Cluj, Satu Mare, Brașov, Covasna și Harghita.
 • Valoare totala a proiectului: 4.124.062,20 lei

MOVE UP

– cod SMIS 135254 –

Activitatile proiectului

 • Organizarea a 2 campanii de informare și conștientizare pentru promovarea importanței formării profesionale și participării la programele de FPC
 • Organizarea de evenimente de informare și conștientizare în regiunile Centru și Nord-Vest, în vederea selectării grupului tintă
 • Recrutarea, selecția și menținerea a 651 de persoane în grupul tintă
 • Acțiuni de consiliere profesionala și tutorat pentru 651 de persoane din grupul tintă, pentru încurajarea participării la programele de FPC, dezvoltarea carierei și căutarea de noi oportunități pentru locuri de muncă
 • Organizarea și derularea de sesiuni de consiliere profesională și tutorat pentru 651 de persoane din grupul tintă
 • Participarea la programele de FPC, care vizează îmbunătățirea abilităților de bază și transversale, atât profesionale, cât și non-profesionale, a unui număr de 651 de angajați
 • Organizarea și derularea de cursuri de competențe cheie, respectiv workshop-uri de egalitate de șanse și nedicriminare, respectiv dezvoltare durabilă, pentru 651 de persoane din grupul țintă
 • Organizarea și derularea de programe de FPC pentru 651 de persoane din grupul țintă
 • Activități transversale
 • Managementul proiectului;
 • Cheltuieli indirecte – rata forfetară.

Grupul tinta

 • Activitățile proiectului se vor derula pentru un grup tintă compus din 651 angajați – cu accent pe acei adulți cu un nivel scăzut de calificare și persoane cu vârstă de peste 40 de ani, din zonele rurale defavorizate (inclusiv PFA și întreprinderi individuale) din regiunile Centru și Nord-Vest.
 • Membrii grupului țintă sunt reprezentați de angajați care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:
  a. au domiciliul/reședință în una dintre cele 2 regiuni vizate de proiect, într-unul din județele: Cluj, Satu Mare, Brașov, Covasna și Harghita;
  b. sunt angajați, inclusiv persoana fizica autorizata sau întreprinderi individuale;
  c. au împlinit 25 ani;
  d. au vârstă sub 65 de ani.

Rezultate propuse

 • 15 evenimente organizate fizic/online privind importanța formării profesionale continue, oportunitățile de dezvoltare a resurselor umane, modalitățile de calificare/recalificare a angajaților;
 • 750 persoane informate cu privire la importanța formării profesionale continue, oportunitățile de dezvoltare a resurselor umane, modalitățile de calificare/recalificare a angajaților;
 • 1 pagină de Facebook a proiectului;
 • 651 persoane aparținând grupului tintă selectate în vederea participării la activitățile proiectului;
 • 651 de persoane beneficiare de consiliere profesională și tutorat;
 • 651 de persoane participante la cursul de Competențe cheie (cel puțin 1 modul);
 • 651 de kit-uri curs – Competențe cheie acordate;
 • 251 persoane participante la cursuri de calificare/recalificare nivel 2;
 • 320 persoane participante la cursuri de specializare ANC;
 • 80 persoane participante la cursuri informale inițiere/perfecționare;
 • 375 persoane care își îmbunătățesc statutul pe piață muncii.

Move UP

– cod SMIS 135254 –

Activități inovative derulate în cadrul proiectului

 • Va fi promovat conceptul de tip ”Pay It Forward/Waiting customers” și va fi identificat un actor transnațional relevant în vederea încheierii unui acord de cooperare transnațională pentru asigurarea transferului de bune practici, pentru oferirea unui sprijin educațional individualizat GT.
  Conceptul “pay it forward/waiting customers” este unul inovativ ce implică membrii comunității în rezolvarea problemelor sociale și se referă la posibilitatea de a achita un produs în avans, în mod anonim, ce va fi consumat ulterior de o persoană care nu își permite să îl plătească.
 • Se vor organiza sesiuni de informare pe tema inovării sociale, inclusiv pentru promovarea conceptului ”Pay It Forward”, în cadrul societăților / întreprinderilor din care provine grupul tintă, cu durata de aproximativ 2 ore, cu participarea atât a grupului tintă, precum și a factorilor de decizie din cadrul companiilor vizate.
 • Acțiunile de informare organizate fizic și/sau online privind donarea de produse pentru persoanele nevoiașe (ex: alimente/produse, din linia de producție a angajatorilor, conceptul “pay it forward/waiting customers”) contribuie la sustenabilitatea proiectului, corespunzând principiilor de sustenabilitate pe criterii sociale și sunt în corelare cu aspectele referitoare la responsabilitatea socială prin faptul că persoanele implicate în această activitate, vor putea astfel răspunde problemelor reale pe care le au comunitățile, în funcție de nevoile/provocările acesteia dar vor induce în același timp angajaților valori sociale prin responsabilizare și exemple concrete referitoare la maniera în care se poate reacționa la problemele comunității, aspecte care vor putea continua și după finalizarea perioadei de implementare și vor avea efecte pe termen lung.
 • Vor fi elaborate prezentări/materiale necesare pentru desfășurarea sesiunilor, va fi informat grupul țintă cu privire la importanța principiilor de sustenabilitate pe criterii sociale corelate cu aspectele referitor la responsabilitatea socială. Se va realiza transfer de know-how către grupul țintă în ceea ce privește:
 • aplicarea principiului inovării sociale;
 • importanța implementării inovării sociale ca soluție pentru dezvoltarea locală;
 • promovarea angajării persoanelor defavorizate;
 • promovarea conceptului „waiting customers”;
 • informarea și conștientizarea grupului tintă cu privire la importanța implicării în dezvoltarea comunitara;
 • instruire pentru dobândirea cunoștințelor referitoare la inovarea socială.
  În vederea conștientizării grupului țintă asupra principiilor orizontale – egalitate de șanse, nondiscriminare și dezvoltare durabilă, se vor organiza 33 de workshop-uri cu aproximativ 20 de persoane din grupul tintă, cu o durată de 4 ore/workshop. În cadrul acestor workshop-uri se vor aborda următoarele subiecte pentru atingerea temelor orizontale:
 • modulul egalitate de șanse și non-discriminare va evidenția importanța respectării principiilor egalității de șanse și de drepturi în exercitarea profesiei și beneficiile eliminării disparitatilor de gen, modalități de combatere a discrimarii, efectele negative ale acesteia în viață socio-profesională a individului, accesul egal pentru femei și bărbați, munca egală, remunerație egala pentru femei și bărbați, implicarea femeilor/bărbaților în sectoare de activitate destinate bărbaților/femeilor, promovarea utilizării de către bărbați a beneficiilor sociale legate de concediul de îngrijire a copiilor etc.;
 • modulul dezvoltare durabilă va reliefa principii și criterii ale dezvoltării durabile și importanța respectării acestora, beneficiile pe termen mediu și lung ale protejării mediului, consecințele privind poluarea, prevederile privind plata costurilor cauzate de poluare, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, eficiența energetică, protecția biodiversității, reziliență la dezastre, prevenirea și gestionarea riscurilor, promovarea unui stil de viață sănătos.

Cursuri

 • 2 campanii de informare și conștientizare, formate din 15 evenimente a câte aproximativ 50 de persoane/eveniment, pentru un număr total de aproximativ 750 de persoane din regiunile Centru și Nord-Vest. Se vor organiza fizic și/sau online.
 • 65 de sesiuni de consiliere profesională și tutorat, cu durata de aproximativ 2 ore, cu aproximativ 10 persoane/sesiune. Fiecare persoană din GT va participa la cel puțin o sesiune de consiliere de grup. Se vor organiza fizic și/sau online.
 • sesiuni de informare pe tema inovării sociale, inclusiv pentru promovarea conceptului ”Pay It Forward”, în cadrul societăților / întreprinderilor din care provine grupul tintă, cu durata de aproximativ 2 ore, cu participarea atât a grupului tintă, precum și a factorilor de decizie din cadrul companiilor vizate.
 • cursuri de competențe cheie (cu 5 module: Comunicare în limba maternă (română); Comunicare în limbi străine (engleză); Autonomia învățării; Competențe digitale; Competențe sociale și competente civice), inclusiv workshop-uri de egalitate de șanse și nedicriminare, respectiv dezvoltare durabilă, pentru 651 de persoane din grupul tintă. În vederea conștientizării a grupului tintă asupra principiilor orizontale – egalitate de șanse, nondiscriminare și dezvoltare durabilă, se vor organiza fizic și/sau online 33 de workshop-uri cu aproximativ 20 de persoane din grupul tintă, cu o durată de 4 ore/workshop.
 • cursuri ANC de specializare (autorizate de catre COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI si ACREDITATE de Ministerul Muncii și Ministerul Educației) pentru 320 de persoane din grupul tintă (de 40 ore/curs, care se vor desfășura fizic și/sau online), cu Certificat acreditat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării și Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale însoţit de suplimentul descriptiv al competenţelor dobândite, cursuri cu următoarele tematici:
 • asistent relații publice și comunicare;
 • agent de vânzări;
 • competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației.
 • cursuri informale prin sistem propriu de certificare al furnizorului, de inițiere / perfecționare, pentru 80 de persoane din grupul țintă (de 40 ore/curs, care se vor desfășura fizic și/sau online), cu diplomă de participare, cu următoarele tematici:
 • management și leadership (cursuri informale de perfecționare);
 • responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal (cursuri informale de inițiere).